Hiệu quả cao từ cai nghiện ma túy tại cộng đồng

10:19 11/11/2020
Công tác cai nghiện ma túy dựa vào cộng đồng là một hoạt động mang tính nhân văn, bởi người nghiện không tách rời ra khỏi cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thì rất c